AVESYS s.r.o.: Kaštanová 489/34, 620 00 Brno
773 109 209
info@avesys.cz

Bezpečnost práce

Bezpečnost práce

Zaměstnavatel je povinen trvale zajišťovat bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí. Problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci upravují předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a normy, stavební předpisy , dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně, předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky, jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se BOZP

Zaměstnavatel je povinen,  dle zákona 309/2006Sb., trvale zajišťovat a provádět úkoly v hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví zaměstnanců. Plnění úkolů v prevenci rizik je povinen zajistit odborně způsobilou osobou v prevenci rizik, technikem BOZP s platným osvědčením.

Neplnění zmíněných povinností může vést nejen k finančním postihům příslušných kontrolních orgánů v případě zjištění nedostatků při jejich kontrolách, ale i k dalším finančním nákladům zaměstnavatele v případě odškodného pracovních úrazů. V případě vážnějších pracovních úrazů může jít o značně vysoké sumy.

Zajištění plnění úkolů na poli BOZP

  • poradenství při zajišťování povinností zaměstnavatelů v oblasti bezpečnosti práce v souladu s platnou legislativou,
  • zpracování a průběžná aktualizace dokumentace BOZP – směrnice, provozní řády, evidence plnnění povinností na poli BOZP
  • pravidelné kontroly BOZP objektů, provozů a pracovišť,
  • provádění povinných prověrek BOZP,
  • dohled nad prováděním předepsaných kontrol a revizí technických zařízení,
  • dohled nad prováděním předepsaných školení a odbornou způsobilostí zaměstnanců,
  • řešení pracovních úrazů vč. zpracování stanovené dokumentace,
  • řešení bezpečnostního značení,
  • asistence při kontrolách Oblastního inspektorátu práce státních orgánů a Krajské hygienické stanice.

Zajišťování těchto povinností musí být zaměstnavatelem prováděno trvale a prostřednictvím osob odborně způsobilých dle §9, zákona 309/2006Sb.

Volat Avesys