AVESYS s.r.o.: Kaštanová 489/34, 620 00 Brno
773 109 209
info@avesys.cz

Koordinátor BOZP

Koordinátor BOZP

Při realizaci stavby, která splňuje ustanovení zákona 309/2006 Sb., má zadavatel/investor stavby povinnost zajistit bezpečnost práce na jeho staveništi. Investor má často mylně za to, že se této povinnosti zbaví předáním staveniště zhotoviteli. Tuto povinnost se snaží přenést na zhotovitele, po kterém požaduje zajištění koordinátora. Toto je v přímém rozporu s legislativou i jeho zájmy, protože koordinátor dohlíží na bezpečnost práce na staveništi, tedy plní tyto povinnosti v zastoupení zadavatele stavby, stejně jako například technický dozor. Naproti tomu ne vždy je bezpečnost práce i prioritou zhotovitele, pro kterého přijímání opatření na ochranu života a zdraví může znamenat nechtěné výdaje. Koordinátor BOZP dohlíží na dodržování bezpečnosti práce na dané stavbě a koordinuje činnosti jednotlivých zhotovitelů tak, aby se jejich zaměstnanci vzájemně neohrožovali.

Koordinátorem je fyzická nebo právnická osoba určená zadavatelem stavby k provádění stanovených činností při přípravě stavby, popřípadě při realizaci stavby na staveništi. Koordinátorem může být určena fyzická osoba, která splňuje stanovené předpoklady odborné způsobilosti. Právnická osoba může vykonávat činnost koordinátora, zabezpečí-li její výkon odborně způsobilou fyzickou osobou.

Koordinátorem nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede realizaci stavby!!!

Podmínky pro ustanovení koordinátora BOZP na staveništi:
 • budou-li na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele stavby, je zadavatel stavby povinen určit potřebný počet koordinátorů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) s přihlédnutím k rozsahu a složitosti díla a jeho náročnosti na koordinaci ve fázi přípravy a ve fázi jeho realizace,
 • vzniká-li zadavateli stavby povinnost doručení oznámení o zahájení stavby podle § 15 odst. 1) zákona č. 309/2006 Sb.,
 • jde o stavbu, kterou neprovádí stavebník svépomocí (§160 odst. 3) zákona č. 183/2006 Sb.),
 • stavba vyžaduje stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu (§103 zákona č. 183/2006 Sb.).
Koordinátor je při přípravě stavby povinen:
 • v dostatečném časovém předstihu před výběrem zhotovitelů předat zadavateli stavby plán obsahující kromě náležitostí uvedených v § 15 odst. 2 zák. 309/2006Sb. také přehled právních předpisů vztahujících se ke stavbě, informace o rizicích, které se mohou při realizaci stavby vyskytnout se zřetelem na práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, a další podklady nutné pro zajištění bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí a podmínek výkonu práce, na které je třeba vzít zřetel s ohledem na charakter stavby a její realizaci,
 • bez zbytečného odkladu předat projektantovi, zhotoviteli, pokud byl již určen, popřípadě jiné osobě veškeré další informace o bezpečnostních a zdravotních rizicích, které jsou mu známy a které se dotýkají jejich činnosti,
 • provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.
Koordinátor je při realizaci stavby povinen:
 • informovat všechny dotčené zhotovitele o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací,
 • upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na pracovišti převzatém zhotovitelem, nebo na nedodržení plánu, a vyžadovat zjednání nápravy; k tomu je oprávněn navrhovat přiměřená opatření,
 • oznámit zadavateli stavby případy podle bodu 2, nebyla-li zhotovitelem neprodleně přijata přiměřená opatření ke zjednání nápravy; na základě tohoto oznámení je zadavatel stavby povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků vytýkaných koordinátorem,
 • postupovat při výkonu své činnosti v součinnosti s dalšími odborně způsobilými fyzickými osobami vykonávajícími svoji působnost podle zvláštních právních předpisů,
 • provádět další činnosti stanovené prováděcím právním předpisem.

 

Volat Avesys