AVESYS s.r.o.: Kaštanová 489/34, 620 00 Brno
773 109 209
info@avesys.cz

Požární ochrana

Požární ochrana

Problematika povinností podnikajících fyzických a právnických osob v oblasti BOZP a PO spolu, v řadě oblastí, velmi úzce souvisí. Povinnost provádět školení zaměstnanců a vedoucích pracovníků ve stanovených termínech není zdaleka jedinou povinností zaměstnavatele. Při kontrole Státního požárního dozoru pak může být podnikatel nemile překvapen výší sankcí za neplnění zákonem stanovených povinností.

V případě vzniku požáru a z toho vzniklých škod není zanedbatelné ani riziko krácení nebo dokonce výluka pojistného plnění v důsledku neplnění zákonných povinností pojišťovnou, u které má zaměstnavatel sjednané majetkové pojištění.

Jednou ze základních povinností zaměstnavatele je zajistit plnění úkolů požární ochrany podle kategorie požárního nebezpečí osobou s odbornou způsobilostí.

Zaměstnavatel má povinnost zpracovat a vést dokumentaci požární ochrany, kterou se stanovují podmínky požární bezpečnosti provozovaných činností a prokazuje se plnění některých povinností stanovených předpisy o požární ochraně.

Trvalé zajištění plnění úkolů na poli PO
  • poradenství při zajišťování povinností zaměstnavatelů v oblasti požární ochrany v souladu s platnou legislativou,
  • zpracování a průběžná aktualizace dokumentace PO v souladu s platnou legislativou,
  • řešení bezpečnostního značení na pracovišti v souladu s platnou legislativou,
  • preventivní požární prohlídky ve lhůtách a rozsahu dle požadavku právních předpisů, vnitřní kontroly objektů, provozů a pracovišť,
  • dohled nad prováděním předepsaných kontrol a revizí technických zařízení,
  • dohled nad prováděním předepsaných školení a odbornou způsobilostí zaměstnanců,
  • organizace provádění cvičných požárních poplachů,
  • účast při kontrolách Státního požárního dozoru HZS.
Volat Avesys