AVESYS s.r.o.: Kaštanová 489/34, 620 00 Brno
773 109 209
info@avesys.cz

Školení

Školení

(Zákon 262/2006Sb., zákoník práce)

Školení BOZP

Školení vedoucích pracovníků
Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají. Obsahem školení vedoucích pracovníků je jejich seznámení s planou legislativou, seznámení s povinnostmi zaměstnavatele na poli BOZP a zejména jejich povinnostmi při vytváření bezpečného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí.

Školení zaměstnanců
Zaměstnavatel je povinen zajistit, aby zaměstnanci obdrželi přiměřené informace a pokyny o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zejména formou seznámení s riziky, výsledky vyhodnocení rizik a s opatřeními na ochranu před působením těchto rizik, která se týkají jejich práce a pracoviště.

Provádíme:
  • Školení BOZP vedoucích zaměstnanců
  • Školení BOZP zaměstnanců
  • Školení bezpečnosti práce ve výškách
  • Školení řidičů referentských vozidel

Školení PO
(Zákon 133/1985Sb., zákon o požární ochraně)
Právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím jsou povinny zabezpečit pravidelné školení zaměstnanců o požární ochraně a odbornou přípravu zaměstnanců zařazených do preventivních požárních hlídek, jakož i preventistů požární ochrany.

Povinnost školení zaměstnanců o požární ochraně se vztahuje na všechny fyzické osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru k právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě. Školení se provádí zvlášť pro vedoucí zaměstnance a zvlášť pro ostatní zaměstnance.

Provádíme:
  • Školení PO vedoucích zaměstnanců
  • Školení PO zaměstnanců
  • Školení členů preventivních požárních hlídek
  • Školení preventistů požární ochrany
Call Now ButtonVolat Avesys