AVESYS s.r.o.: Kaštanová 489/34, 620 00 Brno
773 109 209
info@avesys.cz

Školení

Školení

Školení BOZP

(dle §106, odst. 1), písm. f) zák. 262/2006Sb., zákoníku práce)

 • Školení bezpečnosti práce vedoucích zaměstnanců

(obsahově je zaměřeno na seznámení vedoucích s platnou legislativou ohledně povinností zaměstnavatele v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví a z toho plynoucích povinností vedoucích zaměstnanců)

 • Školení bezpečnosti práce zaměstnanců

(standardní školení zaměřené na seznámení zaměstnanců s riziky, povinnostmi a dalšími nutnými informacemi k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)

Školení PO

(dle §16 zák. 133/1986Sb., zákona o požární ochraně a §23 vyhl. 246/2001Sb, o požární prevenci)

 • Školení požární ochrany vedoucích zaměstnanců
 • Školení požární ochrany zaměstnanců
 • Školení členů preventivních požárních hlídek
 • Školení preventistů požární ochrany

Školení obsluhy manipulačních vozíků/ řidičů VZV

Školení je prováděno osobou odborně způsobilou podle zásad stanovených ČSN EN ISO/IEC 17024:2013, instruktorem obsluhy manipulačních vozíků nebo zkušebním komisařem s platným certifikátem způsobilosti dle metodiky jednotné profesní přípravy

 • Základní školení (zcela nový uchazeč o oprávnění, bude mu vystaven nový průkaz)
 • Opakované školení (roční opakované školení obsluhy motorových vozíků)

Ostatní specializovaná školení BOZP

 • Školení řidičů referentských vozidel
 • Školení prací ve výškách
 • Školení obsluhy motorové pily a křovinořezů
 • Školení obsluhy okružní pily
Volat Avesys