AVESYS s.r.o.: Kaštanová 489/34, 620 00 Brno
773 109 209
info@avesys.cz

Ochrana životního prostředí

Ochrana životního prostředí

Zajištění plnění povinností v oblasti ochrany životního prostředí dle platné legislativy ve vztahu k chemickým látkám a prostředkům, ochraně ovzduší, nakládání s odpady, obaly, nakládání s vodami, prevenci závažných havárií. Zpracování souhrnné provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší, vyhotovení ročního hlášení o produkci odpadů, hlášení do systému ISPOP, výpočet poplatku za odebrané množství podzemní vody, zpracování a ohlášení údajů pro vodní bilanci, zajišťování rozborů pro zjištění kvality odpadní vody a vyhodnocení jejich souladu s předpisy.

Zastupování společností při jednáních a kontrolách orgánů státní správy, v oblasti autorizovaného nakládání s chemickými látkami nebo odpadového hospodáře.

Zajištění kontrol pracovišť a provozů, zpracování dokumentace ve vztahu k OŽP.

Poskytujeme služby externího podnikového ekologa.

Volat Avesys